O nas


1. Costerina Nieruchomości na Kaszubach jest podmiotem gospodarczym działającym w obszarze pomorskiego rynku nieruchomości. Właścicielem Costerina Nieruchomości na Kaszubach jest Agencja Handlowa ul. Mała Dworcowa 1/1, 83-400 Kościerzyna.
2. Zadaniem Costerina Nieruchomości na Kaszubach jest gromadzenie i udzielanie informacji oraz wykonywanie czynności potrzebnych do skojarzenia stron transakcji handlowych występujących na rynku nieruchomości.
3. Costerina Nieruchomości na Kaszubach przestrzega przepisów prawa oraz dokłada szczególnej staranności przy wykonywaniu swoich czynności.
4. Costerina Nieruchomości na Kaszubach kieruje się zasadami Etyki Zawodowej. Zasady te wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych.
5. Costerina Nieruchomości na Kaszubach chroni przede wszystkim interesy osób, na rzecz których pracuje, jednak z uwzględnieniem zasady uczciwego traktowania wszystkich stron transakcji.
6. Costerina Nieruchomości na Kaszubach nie podejmuje się wykonania czynności, która byłaby niezgodna z przepisami prawa lub standardami zawodowymi.
7. Costerina Nieruchomości na Kaszubach zastrzega sobie prawo odmowy wykonania czynności, które wykraczają poza jej wiedzę i doświadczenie.
8. W przypadku podjęcia współpracy z Costerina Nieruchomości na Kaszubach, wszystkie ustalenia co do wynagrodzenia oraz sposobu zapłaty powinny być ustalone w formie pisemnej w momencie nawiązania współpracy.
9. Oferty opublikowane na stronach Costerina Nieruchomości na Kaszubach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
10. Obsługa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Costerina Nieruchomości na Kaszubach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz. U. z 2013 r.,poz. 1626) objęta jest Polisą Ubezpieczeniową .Geschäftsordnung von "Costerina Immobilien in der Kaschubei"
1. Costerina Immobilien in der Kaschubei ist ein Wirtschaftssubjekt, das auf dem Gebiet des pommerschen Immobilienmarkts in Polen tätig ist. Der Eigentümer von Costerina Immobilien ist die Handelsagentur "baczkowscy.pl" ul. Mała Dworcowa 1/1, 83-400 Kościerzyna, Polen.
2. Die Aufgabe von Costerina Immobilien in der Kaschubei ist Datenerfassung, Informieren und Handlungsausführung die bei Vermittlung der Handelsgeschäfte auf dem Immobilienmarkt nötig sind.
3. Costerina Immobilien in der Kaschubei beachtet Rechtsvorschriften und handelt möglichst sorgfältig.
4. Costerina Immobilien in der Kaschubei befolgt eine Berufsethik, die aus allgemein üblichen gesellschaftlichen Normen und Moral herleitet.
5. Costerina Immobilien in der Kaschubei schützt vor allem Interessen ihrer Kunden, mit Rücksicht jedoch auf ehrliche Behandlung aller Geschäftsparteien.
6. Costerina Immobilien in der Kaschubei nimmt keine Aufgaben wahr, die gegen Rechtsvorschriften oder Berufsstandards verstoßen.
7. Costerina Immobilien in der Kaschubei behält sich das Recht vor, Handlungen zu verweigern, die über ihr Wissen und Erfahrung hinausgehen.
8. Soll eine Zusammenarbeit mit Costerina Immobilien in der Kaschubei zustande kommen, werden alle Vereinbarungen über Kosten und Zahlungsart in schriftlicher Form zuerst festgelegt.
9. Die in der Internetseite von Costerina Immobilien in der Kaschubei veröffentlichten Angebote stellen kein Handelsangebot im Sinne Art. 66 §1 BGB und anderer entsprechenden Vorschriften.
10. Die Geschäftsvermittlung mit Hilfe von Costerina Immobilien in der Kaschubei wird von einer Versicherungspolice gem. Ordnung des Finanzministers (Gbl. vom 2013, Pos. 1626) geschützt.