Liczba mieszkań w Kościerzynie niższa od średniej dla województwa

2019-03-05

Obecnie przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę w Kościerzynie wynosi 22 m2. Tak wynika ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, przygotowanego dla gminy miejskiej Kościerzyna przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "Dom” w Starogardzie Gdańskim. Prognozowana przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę w mieście w 2030 roku to 30,0 m2. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w roku 2009 wynosiła 509 tys. M2. Zakładana łączna powierzchnia użytkowa w roku 2030 - 690 tys. m2 Prognozowany przyrost powierzchni użytkowej do roku 2030 – 180 tys. M2. Liczba mieszkań na 100 gospodarstw domowych w 2009 r. (szacunek) – 109. Prognozowana liczba mieszkań na 100 gospodarstw domowych w 2030 r. - 102.

Zakłada się również proces łączenia mieszkań, co oznacza obniżanie się liczby mieszkań.

Zarówno wzrost liczby gospodarstw, jak i przewidywana poprawa wskaźników zamieszkania; takich jak przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę, wyznaczają zapotrzebowanie na kolejne tereny pod budownictwo mieszkaniowe.

Liczba mieszkań w Kościerzynie przeliczona na 1000 mieszkańców jest niższa, niż w Lęborku i niższa od średniej dla województwa pomorskiego oraz zdecydowanie niższa od przeciętnej dla wszystkich gmin miejskich województwa. Jest to skutek niedoboru mieszkań, świadczy także o większej wielkości rodzin zamieszkujących w tych mieszkaniach. W Kościerzynie bowiem w porównaniu z innymi miastami odnotowuje się wyższą dzietność kobiet. Skutkiem tego jest wyższa od średniej dla miast województwa przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie. Przeciętna wielkość mieszkania w mieście jest większa od mieszkań w gminach miejskich województwa, natomiast zbliżona jest do przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania w województwie. Także na ten wskaźnik ma wpływ wielkość rodzin.